top of page

Wij vinden het belangrijk dat uw verblijf als gast in een van onze hotels heerlijk en ontspannend is, immers "Best memories start here". Klanttevredenheid en uw vertrouwen in ons zijn daarom essentieel. 

Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, waarom wij uw gegevens nodig hebben en wat u als gast moet weten over uw eigen rechten met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

AVG en Aeon Plaza Hotels 

Aeon Plaza Hotels verzamelt en verwerkt gegevens over haar gasten in de hotels en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbeteren wij onze dienstverlening voor onze gasten en de kwaliteit van deze website. 

Tijdens het verwerken van deze gegevens respecteert Aeon Plaza Hotels de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en daarom beheert Aeon Plaza Hotels deze gegevens in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). 

 

Gebruik van persoonsgegevens 

Aeon Plaza Hotels verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. 

Het doel betreft: 

 • Aan de hand van website bezoekgedrag analyseert Aeon Plaza gegevens om de websites te optimaliseren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

 • Verzenden van nieuwsbrieven. 

 • Verwerken van reserveringen, waaronder het behandelen van uw betaling. 

 • Informatie verstrekking door middel van telefoon of e-mail met betrekking tot onze dienstverlening. 

Het betekent ook dat uw persoonsgegevens enkel worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen deze partijen. Voor de partijen die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om er voor te zorgen dat ook daar uw persoonsgegevens op de juiste wijze conform de wet AVG verwerkt worden.  

 

Tevens kunnen zich situaties voordoen waarin Aeon Plaza Hotels van rechtswege gedwongen wordt uw persoonsgegevens te verstrekken of in het geval dat deze gegevens worden opgevraagd door overheidsinstanties zoals politie, gemeente of andere nooddiensten.   

Cookies en andere methoden 

Aeon Plaza Hotels maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Aeon Plaza Hotels gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet. 

Aeon Plaza Hotels maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Aeon Plaza Hotels de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. 

 

Nieuwsbrief 

Aeon Plaza Hotels biedt aan geïnteresseerden een nieuwsbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

 

Verwerking door derden 

Aeon Plaza Hotels maakt gebruik van externe leveranciers die Aeon Plaza Hotels helpen in het leveren van de gewenste diensten. 

Het kan voorkomen dat een aantal leveranciers toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om te borgen dat ook deze leveranciers op de juiste wijze, conform de AVG, uw persoonsgegevens verwerken heeft Aeon Plaza Hotels verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers. 

In veel gevallen gaat het om aanvullende dienstverlening, zoals het faciliteren van marketingactiviteiten of veilige betaalmethoden. 

De leveranciers zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

 • Betaalproviders 

 • Hostingproviders 

 • Externe dienstverleners 

 

Bewaartermijnen 

Aeon Plaza Hotels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is onder te verdelen in de volgende categorieën: 

 • Naam 

 • Adres 

 • Postcode 

 • Woonplaats 

 • E-mailadres 

 • Telefoonnummer 

 • Geslacht 

 • Creditcardnummer 

 • Geboortedatum 

 • IP-adres 

 • Taal 

 • Nationaliteit 

 • Kenteken 

 • Camerabeelden 

 

 

 

Rechten betrokkenen 

De persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Aeon Plaza Hotels te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of verwijdering van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking. 

Tevens heeft de betrokkene het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de Aeon Plaza hotels de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen.  

Een verzoek tot rectificatie, verwijding of intrekking van de toestemming voor verwerking dient schriftelijk ingediend te worden, per e-mail of per post bij administratie@aeonplazahotels.nl. Bij de verwerking van het verzoek zal Aeon Hotels vragen om een legitimatiebewijs (met gemaskerde velden conform de AVG) voor het vaststellen van de identiteit van de betrokkene. Bij geldige verzoeken zal Aeon Hotels uiterlijk binnen 6 weken hieraan gehoor geven. 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Meldingen of vragen 

Aeon Plaza Hotels is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw online privacy met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u melding wilt maken of vragen heeft betreffende de verwerking van de persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Security Officer van Aeon Plaza Hotels. Dit kan via administratie@aeonplazahotels.nl.   

Dutch Design Hotel Vondelpark is onderdeel van de Aeon Plaza Hotels. 
De volgende hotels maken hier tevens deel van uit: 

 • Hotel Die Port van Cleve 

 • Dutch Design Hotel Artemis

  Laatst bijgewerkt - 27.06.2024

bottom of page